hi
"滕王阁"的相关文章
 • 滕王阁序原创习题及答案 - 《滕王阁序》同步练习 一、选择题 1、下列加点词注音全都正确的一组是( A.绣闼 (tà). B.瓯(ōu)越. C.东隅 (yú). D.懿(...
  http://www.hdphqy.com/2728d44425a5cf5711af8d5ea176c88e.html
 • 滕王阁的建筑特色和构造 - 滕王阁的建筑特色 对于滕王阁的特色我认为要分为几点来论述, 其一就是它的整 体建筑群布局特点,其二则是它的滕王阁主阁的建筑结构和...
  http://www.hdphqy.com/9092cc1f10005cdc039df0018654f8c9.html
 • 滕王阁序繁体字 - 豫章故郡,洪都新府。星分翼軫,地接衡廬。襟三江而帶 五湖,控蠻荊而引甌越。物華天寶,龍光射牛鬥之墟;人傑 地靈,徐孺下陳蕃之榻。雄州...
  http://www.hdphqy.com/a52fe929687bf861660025093b794d07.html
 • http://www.hdphqy.com/422bc88718ef26e0ce5dea4fbd54a337.html
 • 滕王阁序赏析 - 滕王阁序 王勃 (唐) 【原文】 南昌故郡,洪都新府, 星分翼轸,地接衡庐, 襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。 物华天宝,龙光射牛斗之墟; 人...
  http://www.hdphqy.com/f43d325161d11eeb2fa4da5decbc65ee.html
 • http://www.hdphqy.com/d13c9ef70720b9f8321e44b92fd96e6a.html
 • 《滕王阁序》知识点归纳 - 《滕王阁序》知识归纳 每课记一记 1、注意下列字的读音。 瓯(ōu) 翼轸 越(zhěn) 睇眄 (miǎn)捧袂(m?i)台隍(huáng) 舸(...
  http://www.hdphqy.com/df23614d62ebe2a3d16f97d86c6fab87.html
 • 读滕王阁序有感 - 读《滕王阁序》有感 诗曰: 文坛潇洒生妙笔,韵致通灵等风骚。势若 游龙珠恣戏,意如江海滚波涛。虚实变幻出 奇秀,跌宕多姿上碧霄。若为浮云...
  http://www.hdphqy.com/d24ed8f274f2e47566fd00d0a42049d8.html
 • http://www.hdphqy.com/bed2777931798bfff63f53c423e8a125.html
 • 滕王阁序全文拼音版 - 滕王阁序 唐 王勃 yù zhānɡ ɡù jùn,h?nɡ dū xīn fǔ。xīnɡ fēn yì zhěn,dì jiē h?nɡ lú。豫章 故郡, 洪都...
  http://www.hdphqy.com/9fb15ae2ad105cfea02faf4825ffbf40.html
 • 历代滕王阁诗 - 滕王阁 唐 王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛...
  http://www.hdphqy.com/95915a28dc41b9de59f9ada3d2da19d8.html
 • http://www.hdphqy.com/a2bbbdb57d782215f5ee28bc0569deeb.html
 • http://www.hdphqy.com/5318b23c8dfc00ad9830f6f72610bc95.html
 • 滕王阁序虚词 - 滕王阁序 之:的 台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美 孟学士之词宗 主谓之间 识盈虚之有数 定语后置的标志 都督阎公之雅望,棨戟遥临。 天高地迥...
  http://www.hdphqy.com/4709d6a4f42592ae8d5a1e95594da061.html
 • 滕王阁序典故梳理 - 《滕王阁序》之典故梳理 王勃的《滕王阁序》是一篇典范的骈体文,文章引用典故达三十多处, 经梳理归类如下: 一、出自神话传说的典故。 1、...
  http://www.hdphqy.com/885ed0ff14242ca6b8ffe460444360f6.html
 • 《滕王阁序》练习题及答案 - 【跟踪试题】 一. 选择题: 1.下列加点词注音全都正确 的一组是: A.翼轸(zhen) 骖(can)騑 睇眄(mian) 捧袂(mei) B.瓯(...
  http://www.hdphqy.com/677bdc65853dbd066f9975f1d45f3604.html
 • 《滕王阁序》文言文知识整理 - 《滕王阁序》文言文知识整理 一、通假字 1.青雀黄龙之轴 轴:同“舳”,船尾架舵的地方,这里代指船。 二、古今异义 1.千里...
  http://www.hdphqy.com/871f024a81c6c7ce53340fcd996f3d4d.html
 • http://www.hdphqy.com/3c1bc22ca42af7f731f7951bddd8f4ba.html
 • http://www.hdphqy.com/f24e60eff0c750e0569b9c6635c70c90.html
 • 滕王阁诗赏析 - 滕王阁诗赏析 高高的滕王阁靠着江边, 佩玉、 鸾铃鸣响的豪华歌舞已经停止了。 早上,画栋飞上了南浦的云;黄昏,珠帘卷入了西山的雨。闲云的影 子...
  http://www.hdphqy.com/aa667959be8d56e2aaf15cf7a1b62698.html
hi
hi

热门关注

hi